• Từ để hỏi trong Tiếng Anh

    Từ để hỏi trong Tiếng Anh

    Chúng ta sử dụng từ hỏi trong tiếng Anh để hỏi những loại câu hỏi nhất định. Chúng thường được gọi là từ hỏi WH vì chúng có chứa WH (ví dụ: Why, How…).

  • Tìm hiểu về câu điều kiện trong Tiếng Anh

    Tìm hiểu về câu điều kiện trong Tiếng Anh

    Cùng Shelton English Center tìm hiểu về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng các loại câu điều kiện trong Tiếng Anh ...

1 - 2 / 2  Trang: